Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây- Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.